Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. De opdrachtgever: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdraagt diensten te
verstrekken c.q. te verrichten;
2. De opdrachtnemer: Bird Genetics
3. De dienstverlening: alle diensten die in een (raam)overeenkomst tussen Bird Genetics en opdrachtgever
worden genoemd en/of worden beschreven.
De dienstverlening richt zich op laboratoriumonderzoek, waaronder zonodig gewenst het nemen en ophalen van
monsters en de advisering in kwaliteitssystemen
ter bewaking van productieprocessen van de opdrachtgever;
4. De opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer tot het uitvoeren van
werkzaamheden binnen de dienstverlening van de opdrachtnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes, (raam)overeenkomsten
en dienstverleningen waarbij de opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook levert/uitvoert, ook indien
deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Het insturen van monsters ter analyse door de opdrachtgever wordt beschouwd als het totstand komen van
een overeenkomst met de opdrachtnemer onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
3. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard en
zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk door opdrachtnemer aanvaard.
4. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn dan wel worden
vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en/of offertes, hoe ook genaamd, door of namens opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend,
tenzij anders is aangegeven. Indien op tariefbasis de dienstverlening geschiedt zal opdrachtnemer zoveel
mogelijk in de (raam)overeenkomst de tarieven opnemen en zo mogelijk bijkomende kosten. De aanbiedingen
en/of offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens en/of
informatie. Als mocht blijken dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en/of informatie ten behoeve
van de aanbieding en/of offerte onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt zulks voor rekening en risico van de
opdrachtgever.

Artikel 4. Raamovereenkomst
1. Indien een raamovereenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer wordt aangegaan, dan geldt
deze voor de overeengekomen periode zoals in de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Indien partijen een
raamovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand willen brengen, dan dient dit nadrukkelijk in de
overeenkomst schriftelijk te worden vastgelegd. Zonder rechtsgeldige opzegging, zoals hierna bedoeld in lid 3,
zal de raamovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop steeds stilzwijgend worden verlengd met dezelfde
periode zoals deze aanvankelijk is overeengekomen.
2. Wijzigingen in de raamovereenkomst en/of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn
indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. Indien
afwijkingen of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten, is de opdrachtnemer gerechtigd deze kosten
door te belasten aan de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever en de opdrachtnemer hebben ieder het recht om de raamovereenkomst op te zeggen.
Opzegging dient te geschieden door een aangetekende schriftelijke mededeling onder vermelding van de
gronden van de opzegging en de datum van de opzegging. Bij een raamovereenkomst voor bepaalde termijn
geldt een opzegtermijn voor beide partijen van 2 maanden, terwijl bij een raamovereenkomst voor onbepaalde
tijd door de opzeggende partij een opzegtermijn van 6 maanden in acht dient te worden genomen.
4. Indien de opdrachtgever de raamovereenkomst opzegt, is opdrachtgever gehouden om aan opdrachtnemer
te vergoeden:
– het honorarium naar de stand van dienstverlening per einde overeenkomst;
– gemaakte kosten per einde overeenkomst;
– kosten verbandhoudende met de inschakeling van derden;
5. De opdrachtnemer heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
hetzij de uitvoering van de raamovereenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn in geval:
a. de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met de opdrachtnemer gesloten
overeenkomst (en) nakomt;
b. er gerede twijfel bestaat of opdrachtgever in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met
de opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) te voldoen;
c. faillissement van de opdrachtgever, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of
gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 5. Opdrachten
1. Alle opdrachten, zowel losse als ook die vallende onder een raamovereenkomst, komen eerst tot stand door
een begin van feitelijke uitvoering door de opdrachtnemer. Een opdracht door de opdrachtgever dient op
duidelijke en ondubbelzinnige wijze aan de opdrachtnemer te worden verstrekt, zo mogelijk via
opdrachtformulieren (en indien van toepassing digitaal) die de opdrachtnemer voor haar werkzaamheden
hanteert.
2. Wijzigingen en/of aanvullingen in de verstrekte opdracht gelden slechts indien de opdrachtgever deze tijdig
en op duidelijke wijze schriftelijk aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Indien wijzigingen en/of aanvullingen
in de opdracht leiden tot een verhoging in de kosten, is de opdrachtnemer gerechtigd deze kosten door te
belasten aan de opdrachtgever.
3. Indien op basis van een mondelinge opdracht door en/of namens de opdrachtgever meer of andere
werkzaamheden zijn verricht, dan kan de opdrachtgever op het bepaalde in de voorgaande leden geen beroep
doen.
4. De opdrachtnemer heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
hetzij de uitvoering van de opdracht tot nader order op te schorten, hetzij van de opdracht af te zien, dit zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn zoals eveneens is bepaald in artikel 4 lid 5 van deze voorwaarden.
Datzelfde geldt in geval van overmacht zoals bedoeld in artikel 9.

Artikel 6. Levertijden
1. De opdrachtnemer streeft ernaar om opgegeven levertijden van een opdracht te halen. Opgegeven
levertijden zijn evenwel niet bindend en nimmer fataal. Overschrijding van een opgegeven levertijd kan nimmer
leiden tot enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en hieruit voortvloeiende vorderingen tot
schadevergoeding door de opdrachtgever.

Artikel 7. Monsters
1. Monsters die door of namens de opdrachtgever ter analyse aan de opdrachtnemer worden aangeboden,
moeten deugdelijk verpakt en geconserveerd zijn en voorzien van duidelijke informatie betreffende de
monsters. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor een juiste wijze van conserveren
van het aangeboden monster alsmede de selectie, representativiteit en kwaliteit van het te onderzoeken
monster dat door of namens de opdrachtgever wordt aangeboden.
2. Indien een aangeboden monster gevaarlijke eigenschappen kan hebben, dan dient de opdrachtgever ervoor
te zorgen dat dit bij de aanbieding van het monster duidelijk – ook op de verpakking – door of namens de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt. Indien de opdrachtgever deze informatie- en
waarschuwingsverplichting niet in acht neemt en daardoor schade ontstaat, is de opdrachtgever voor elke
schade, hoegenaamd ook, aan personen, zaken en/of overige goederen als gevolg van deze eigenschappen.
Onder de schade is eveneens begrepen gevolgschade.
3. Alle monsters worden door de opdrachtnemer bewaard gedurende een termijn die overeenkomt met de
geldende normen zoals bedoeld in de desbetreffende accreditatie, waarna de opdrachtnemer het recht heeft de
monsters (of restanten daarvan) te vernietigen, te bewaren buiten haar verantwoordelijkheid of aan de
opdrachtgever te retourneren. Op verzoek van de opdrachtgever kan de bewaartijd worden verlengd tegen
betaling van een meerprijs.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van monsters indien dat niet
aantoonbaar te wijten is aan enig handelen of nalaten van of door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft
het recht om monsters naar eigen inzicht te behandelen en te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de
opdracht.

Artikel 8. Uitvoering opdracht
1. De opdrachtnemer bepaalt naar eigen inzicht de werkwijze, de methode en de apparatuur waarmee de
overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Indien de opdrachtnemer nadrukkelijke
verzoeken of instructies van de opdrachtgever opvolgt, dan draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid
daarvan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle gevolgen daarvan;
2. Indien de opdrachtnemer zelf niet in de gelegenheid is om de opdracht uit te voeren of de opdracht van de
opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, heeft de opdrachtnemer het recht om de opdracht – hetzij geheel hetzij
gedeeltelijk – door een extern laboratorium te laten uitvoeren. De opdrachtgever wordt geacht daartoe door de
opdracht aan de opdrachtnemer te hebben ingestemd. Alle kosten verbandhoudende met de inschakeling van
een extern laboratorium komen voor rekening van de opdrachtgever.
3. De onderzoeksresultaten van een analyse, adviezen en/of van belangzijnde informatie betrekking hebbende
op de opdracht worden door de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever gerapporteerd. Indien de
bescheiden zoals hiervoor in de eerste volzin genoemd op verzoek van de opdrachtgever per fax of digitaal
worden toegestuurd, dan hebben deze bescheiden pas bindende kracht indien deze door een bevoegde
verantwoordelijke van de opdrachtnemer zijn ondertekend (waaronder begrepen digitale handtekening) en/of in
originele vorm aan de opdrachtgever per gewone post zijn toegestuurd.
4. De door de opdrachtnemer uitgebrachte analyses, adviezen en/of overige vervaardigde informatie mogen
door de opdrachtgever uitsluitend en alleen voor eigen doeleinden worden gebruikt. Een verder of ander
gebruik door de opdrachtgever naar derden geschiedt onder de eigen verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever.
5. Zonder toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan om uitgebrachte
analyses, adviezen en/of overige vervaardigde informatie door de opdrachtnemer te publiceren dan wel op te
nemen in voor derden toegankelijke documentatie (waaronder medebegrepen een databank). Indien de
opdrachtnemer toestemming tot publicatie verstrekt, dan dient de opdrachtgever deze slechts woordelijk en in
hun geheel onder vermelding van de naam van de opdrachtnemer te worden gepubliceerd. Het gebruik van de
naam van de opdrachtnemer voor commerciële doeleinden door de opdrachtgever is slechts na toestemming
van de opdrachtnemer toegestaan. De opdrachtnemer behoudt het recht van intellectueel eigendom op
uitvindingen, werkwijzen of ontwikkelingen door de opdrachtnemer gedaan, tijdens of naar aanleiding van een
verstrekte opdracht.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering dan wel de nakoming van de
raamovereenkomst en/of opdracht vertragen en/of verhinderen en die niet aan de opdrachtnemer zijn toe te
rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting,
bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, vertraging of staking
van de toelevering van benodigde gegevens of inlichtingen door of namens de opdrachtgever en/of door derden
die voor de uitvoering van de raamovereenkomst en/of de opdracht zijn ingeschakeld en wijziging in
regelgeving.
2. Indien de opdrachtnemer door overmacht verhinderd zal zijn op normale wijze de verplichtingen na te
komen, dan heeft de opdrachtnemer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
raamovereenkomst en/of de opdracht voor de duur van drie maanden op te schorten, hetzij de
raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij af te zien van de opdracht, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd alsmede na het
verstrijken van de drie maanden verplicht voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
raamovereenkomst te kiezen.

Artikel 10. Tarieven en kosten van de dienstverlening
1. Bij de totstandkoming van een raamovereenkomst en/of een opdracht worden de door de opdrachtgever
verschuldigde tarieven voor de dienstverlening van de opdrachtnemer bepaald. Dat kan zijn op basis van een
vooraf vastgestelde prijs of op basis van nacalculatie. De tarieven genoemd in de raamovereenkomst en/of in
de opdracht bedragen exclusief omzetbelasting.
2. Naast de tarieven behorende bij de opdracht van de opdrachtnemer is de opdrachtgever voor de
dienstverlening bijkomende kosten verschuldigd. Onder bijkomende kosten zal onder andere, maar niet beperkt
tot, worden verstaan porti- en kopieerkosten alsmede kosten van derden die redelijkerwijs zijn ingeschakeld
voor de uitvoering van de dienstverlening.
3. Bij wijzigingen en/of aanpassingen in de raamovereenkomst en/of de opdracht door de opdrachtgever, is de
opdrachtnemer gerechtigd om het tarief van de opdrachtnemer en/of de bijkomende kosten in overleg met
opdrachtgever te herzien;
4. Tenzij de opdrachtgever consument is, is de opdrachtnemer gerechtigd om de tarieven en de bijkomende
kosten in verband met prijsontwikkelingen, waaronder medebegrepen wijzigingen in belastingen, heffingen,
lonen, sociale lasten, valutakoersen, materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen of omstandigheden die
verhoging van de kosten voor de opdrachtnemer met zich mee brengen, door te berekenen;

Artikel 11. Betaling
1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient betaling vooraf door de opdrachtgever te geschieden.
2. Betaling geschiedt zonder enige korting of verrekening tenzij ander schriftelijk is overeengekomen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in
verzuim en aan de opdrachtnemer een rentevergoeding verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente
verhoogd met 3%, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt omgerekend.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al
vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. De opdrachtnemer is gerechtigd tot vergoeding van alle werkelijke kosten verbonden aan incasso van zijn
vordering(en) op de opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke werkelijke kosten ook
voor rekening van de opdrachtgever komen.
6. De opdrachtnemer is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de documenten op te schorten totdat de
opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) heeft voldaan.

Artikel 12. Geheimhouding
1. De opdrachtnemer verplicht zich om uitgebrachte analyses, adviezen en/of overige vertrouwelijke informatie
niet ter kennis van derden te brengen, tenzij de opdrachtnemer daartoe op grond van een wettelijke
verplichting of rechterlijk bevel gehouden is. Wel heeft de opdrachtnemer het recht om onderzoeksresultaten te
gebruiken voor vergelijkings-, referentie-, statistische of wetenschappelijke doeleinden, waarbij de
opdrachtnemer erop toeziet dat de identiteit van de opdrachtgever niet kenbaar is.
2. De opdrachtgever verplicht zich om alle vertrouwelijke informatie over de werkwijze en apparatuur van de
opdrachtnemer geheim te houden en niet ter kennis van derden te brengen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen
dienstverlening indien de opdrachtnemer ondanks een schriftelijke ingebrekestelling (met inbegrip van een
redelijke termijn voor nakoming) niet of niet tijdig handelt zoals dat van een redelijk vakbekwaam analist en/of
adviseur mocht worden verwacht. Voor derden die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de
dienstverlening zijn ingeschakeld is opdrachtnemer op gelijke wijze aansprakelijk.
2. In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van de opdrachtnemer komt voor vergoeding alleen die schade
in aanmerking, waartegen de opdrachtnemer verzekerd is. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de
zijde van de opdrachtnemer of degenen die door de opdrachtnemer ten behoeve van de dienstverlening zijn
ingeschakeld, is schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving,
productieverlies of waardevermindering van producten – ontstaan bij of door de vervulling van de
dienstverlening van vergoeding uitgesloten.
3. De vergoeding waartoe de opdrachtnemer uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht, is beperkt tot het
bedrag dat de opdrachtnemer ten behoeve van zijn dienstverlening aan opdrachtgever heeft gefactureerd met
een maximum van € 75.000,=.
4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer – behoudens in het geval van aansprakelijkheid op grond van
het eerste lid – tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de
uitvoering van de raamovereenkomst en/of opdracht.

Artikel 14. Vervaltermijn
1. Klachten over de uitvoering van de dienstverlening door de opdrachtnemer dient de opdrachtgever op straffe
van verval van rechten binnen 2 maanden na facturering van de desbetreffende opdracht waarop de klacht
toeziet, aan de opdrachtnemer schriftelijk te hebben voorgelegd. Daarbij geldt dat indien door de
opdrachtnemer een advies wordt verstrekt de opdrachtgever is gehouden om zich van de inhoud van het advies
goed te vergewissen.
2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil
door de opdrachtgever terzake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop
van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 15. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
1. In geval tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer een geschil over de dienstverlening ontstaat, zullen
partijen zoveel mogelijk via minnelijke weg, waaronder medebegrepen mediation, hun geschil proberen op te
lossen. Mocht via minnelijk overleg geen oplossing worden bereikt, dan dienen alle geschillen, daaronder
begrepen die welke door slechts één partij als zodanig worden beschouwd en die tussen partijen mochten rijzen
in verband met of naar aanleiding van de tot stand gekomen raamovereenkomst(en), opdrachten of een
uitvloeisel daarvan, door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch te worden beslecht.
2. In afwijking van het eerste lid is ingeval een geschil dat binnen de bevoegdheid valt van de sector kanton
van de rechtbank, de eisende partij bevoegd deze bij de Wet aangewezen rechter aanhangig te maken.
3. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
4. Indien de opdrachtgever niet woonachtig is en/of gevestigd is in Nederland en/of de door de opdrachtnemer
te verrichte dienstverlening niet in Nederland plaatsvindt, zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden
onverkort van toepassing.

0